Notificare de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale colaboratorilor SC NISTOR TRANS COMPANY SRL

 

Stimati colaboratori,

 

SC Nistor Trans Company SRL, persoana juridica de nationalitate romana,  cu sediul în Pecica, strada 1,  nr. 304, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului din Arad sub nr. J02/623/2010, având C.U.I. RO27345729, cont IBAN RO91BTRL00201202A18711XX deschis la Banca Transilvania, telefon: 0725332065, e-mail: office@nistor-trans.ro, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016(GDPAR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor cu caracter personal.

 

SC NISTOR TRANS COMPANY SRL se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal conform legislatiei aplicabile in vigoare. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in calitate de persoane vizate (clienti, furnizori, utilizatori ai website-ului www.nistor-trans.ro).

 

Identitatea operatorului / responsabilului, cu menţionarea datelor de contact

S.C. Nistor Trans Company SRL prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, intrat în vigoare la 25 mai 2018.

În sensul prezentului regulament:

 • Operator de date cu caracter personal: SC NISTOR TRANS COMPANY SRL, cu sediul în Pecica, strada 1, 304, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului din Arad sub nr. J02/623/2010, având C.U.I. RO27345729, cont IBAN RO91BTRL00201202A18711XX deschis la Banca Transilvania, telefon: 0725332065, e-mail: office@nistor-trans.ro.
 • Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal: SC COMPLET PERS DATA S.R.L. cu sediul în Arad, str. Andrei Mureșanu, Nr. 3-7, Scara B, Ap. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J2/712/2018, cod unic de înregistrare 39298965, Cont Curent Banca Transilvania RO69BT RLRONCRT0445979001, e-mail: completpersdata@gmail.com.
 • Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru nelămuriri sau solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatorul SC Nistor Trans Company SRL vă rugăm să contactaţi responsabilul cu prelucrarea datelor SC COMPLET PERS DATA S.R.L. cu sediul în Arad, str. Andrei Mureșanu, Nr. 3-7, Scara B, Ap. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J2/712/2018, cod unic de înregistrare 39298965, Cont Curent Banca Transilvania RO69BTRLRONCRT0445979001, e-mail: completpersdata@gmail.com.

 

Scopul şi temeiul legal al prelucrării

 

SC Nistor Trans Company SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmataorele scopuri:

 • Incheierea, executarea si incetarea contractului dumneavoastra si a actelor aditionale la acesta;
 • Indeplinirea altor obligatii legale;
 • Raportari interne;
 • Solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor de drept comun sau arbitrale, din tara si strainatate);
 • Solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
 • Recuperarea creantelor
 • Pentru a ne îndeplini obligaţiile legale ca angajator, raportări făcute către autorităţi, siguranţă în cazuri de urgenţă.
 • Prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal numai în baza declaraţiei de consimţământ.
 • Pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale: a oferi servicii și suport, a face o livrare, achiziție pentru planificare şi monitorizare.
 • Pentru a urmări realizarea unui interes legitim: pentru a vă informa despre serviciile şi produsele noastre, pentru a face o ofertă comercială, pentru a oferi asistenţă.

 

Categorii de date cu caracter personal, categorii de persoane vizate. Durata păstrării datelor.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate respectând principiul “reducere la minim” a datelor prelucrate, păstrând însă caracterul lor adecvat, relevant, limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile prelucrării.

Categorii de persoane vizate:

 • Reprezentanți și angajați ai partenerilor de afaceri și ai furnizorilor;
 • Terțe persoane.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către  SC Nistor Trans Company SRL: pe o perioadă de 10 ani de la exprimarea consimțământului; până la retragerea în scris  a consimțământului; dacă este îndeplinit scopul pentru care au fost prelucrate.

 

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv crearea de profiluri).
 • Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea opririi prelucrării datelor.
 • Dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor (dataprotection.ro).

 

Categorii de destinatari

 

 • Prestatorii de servicii. SC Nistor Trans Company SRL poate angaja prestatori externi de servicii (de ex.: servicii IT, servicii medicale, servicii juridice, etc) care pot avea acces sau pot să prelucreze datele cu caracter personal. SC Nistor Trans Company SRL solicită prestatorilor de servicii să respecte și să prelucreze datele personale conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului.
 • Partenerii cu care SC Nistor Trans Company SRL intră în relații de afaceri. În acest caz, datele vor fii transmise / prelucrate doar pe bază de consimțământ.
 • Alți destinatari. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, SC Nistor Trans Company SRL poate transfera date cu caracter personal autorităților în baza unei obligații legale.
 • Transferuri internaționale. SC Nistor Trans Company SRL colectează date cu caracter personal pe care poate să le transmită destinatarilor care fac parte sau nu din UE. SC Nistor Trans Company SRL va lua măsurile potrivite pentru a se asigura că transferurile de date se fac respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului.

 

Modificări

    SC Nistor Trans Company SRL vă va informa despre orice modificare a prezentei notificări intervenite ca urmare a completării legislației în acest domeniu.